Domů / Obchodní podmínky
Informace

Na telefonu jsme vám k dispozici
v pracovní dny od 8:15 do 16:00

+420 737 355 388

 

Osobní odběr zboží je možný po předchozí telefonické domluvě v naší prodejně ve Vsetíně.

 

ZLATÉ MINCE s.r.o.
Mostecká 364
75501  Vsetín
Česká republika

Odběr novinek

Obchodní podmínky


1. Předmět Všeobecných podmínek

1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanovují s účinností obchodní podmínky, na základě kterých bude Zlaté mince, s.r.o., Mostecká 364, budova KB, 755 01  Vsetín, IČ: 286 17 568, DIČ CZ 28617568 (dále jen Prodávající) prodávat Kupujícímu medaile a mince.

2. Práva a povinnosti Prodávajícího

2.1.Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku z e-shopu www.ceska-numismatika.cz a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou, a to do tří pracovních dnů od potvrzení objednávky, v případě platby předem na účet Prodávajícího do tří pracovních dnů od připsání platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato delší lhůta.

2.2 Závaznou objednávkou se rozumí objednávka odeslaná Kupujícím a potvrzená Prodávajícím. Potvrzení je zasíláno na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou uvede v objednávce a v případě platby předem obsahuje i zálohovou fakturu.

2.3.Objednávky se vyřizují v pořadí, v jakém budou Prodávajícímu doručeny.

2.4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávek případně krátit počet objednaných kusů  z důvodu převahy počtu došlých objednávek vůči disponibilním zásobám zboží. O této skutečnosti bude Kupující informován prostřednictvím e-mailové zprávy.

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně nesprávná, nebo smyšlená. O tomto odmítnutí zašle Prodávající informaci na e-mailovou adresu Kupujícího.

2.6. Pokud Kupující neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 3.2.,Všeobecných podmínek, Prodávající je oprávněn vyřizování dalších objednávek tohoto Kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

3. Práva a povinnosti Kupujícího

3.1. Kupující v objednávce uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

3.2. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v potvrzení objednávky.

3.3. Kupující má právo odeslanou objednávku učiněnou prostřednictvím domény www.ceska-numismatika.cz , nebo prostřednictvím e-mailu stornovat písemným oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Prodávajícího a to nejpozději do jedné hodiny od odeslání objednávky.

3.4. Kupující se zavazuje uhradit celkovou cenu objednávky do data splatnosti od obdržení zálohové faktury. Pokud Prodávající v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka Prodávajícím zrušena.

3.5. Převzetím zboží přechází na Kupujícího vlastnictví koupeného zboží. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na Kupujícího převzetím věci Kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže Kupující svým zaviněním poškodí, znehodnotí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

4. Cena

4.1. Cena zboží je uvedena na internetových stránkách www.ceska-numismatika.cz přímo v katalogovém listu každé položky.

4.2. Uváděné ceny jsou včetně DPH.

4.3. Vzhledem k tomu, že na této internetové adrese probíhá prodej nepřetržitě, Prodávající si vyhrazuje právo aktualizovat uváděnou cenu do 24 hodin od případného přecenění zboží.

4.4 Prodávající má povinnost informovat o přecenění Kupujícího, který zaslal v této lhůtě objednávku na zboží, jež bylo přeceněno.

4.5. Poštovné, balné a pojištění může být navýšeno dle rozsahu objednávky a cílové adresy. Případné navýšení musí být vyčísleno při potvrzení objednávky.

5. Platební podmínky

5.1. Kupující hradí Prodejci cenu zboží na základě zálohové faktury zaslané při potvrzení objednávky nebo dobírkou.

5.2. Dobírkou lze hradit zásilky s hodnotou zboží do 25.000 Kč, nebo na základě individuálního ujednání i vyšší hodnotě zboží.

5.3. Platbu v hotovosti lze sjednat při osobním odběru zboží ve vsetínské prodejně.

5.4 PRAVIDLA PRO NÁKUPU INVESTIČNÍHO ZLATA A STŘÍBRA NAD 25.OOO KČ

Cena investičního zlata a stříbra, dále jen "investiční kovy" se mění dle pohybu cen na mezinárodních trzích zlata. Prodávající aktualizuje cenu těchto položek i několikrát denně dle potřeby.

Cena investičních kovů (fixace ceny) se u objednávek nad 25.000 Kč potvrzuje až po připsání zálohové platby na účet Prodávajícího.

Úhrada zálohy musí být připsána na účet Prodávajícího do 15.00 hod téhož pracovního dne, kdy byla vystavena zálohová faktura.

Fixuje se cena aktuální v okamžiku připsání platby. V případě prodlení úhrady zálohové platby Prodávající doúčtuje Kupujícímu doplatek nebo vrátí přeplatek zálohové platby podle ceny platné v okamžik, kdy byla záloha připsána na účet Prodávajícího.

Obchoduje se pouze v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin

Objednávky zadané na internetových stránkách mimo dobu obchodování, v noci, o víkendu nebo ve svátky se zpracovávají až další pracovní den v době obchodování a to dle nově platných cen. Zákazník je v případě rozdílu kontaktován aby objednávku potvrdil nebo stornoval.

Platba potvrzené ceny musí být připsána na náš účet do 15.00 hodin našeho času téhož dne, kdy byla vystavena zálohová faktura.

V případě, že dojde k  připsání platby později není možné garantovat kalkulovanou prodejní cenu. Následující pracovní den se provede nová kalkulace. V takovém případě prodlení úhrady zálohové platby prodejce doúčtuje kupujícímu doplatek nebo vrátí přeplatek zálohové platby podle ceny platné v den kdy byla záloha připsána na účet prodávajícího. Připravujete-li se k nákupu většího objemu zlata ověřte si prosím, že můžete provést celou platbu v očekávané výši najednou.

6. Expedice zboží

6.1. Zboží je zasíláno cenným psaním.

6.2. Zásilka je pojištěna v plné výši prodejní hodnoty zboží.

6.3. V případě, že Kupující neobdrží odeslanou zásilku a to v předpokládaném termínu doručení zboží (dle dodacích lhůt přepravců) musí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího.

6.4. Zásilky v ceně do 10.000,-Kč lze expedovat jako expresní (EMS) s termínem doručení do 24 hodin.

7.Reklamační řád

7.1. Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:
Zasláním e-mailu na adresu
Zasláním reklamace na adresu Ludmila Trtíková, Mostecká 364, budova KB, 755 01  Vsetín.

7.2. Každá reklamace musí obsahovat číslo objednávky a popis zjištěných závad.

7.3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí Kupujícího elektronickou poštou, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak.

7.4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím  nedohodne na delší lhůtě.

7.5. Pokud jsou předmětem nákupu sběratelské potřeby jako etue, kapsle apod. může Kupující využít možnosti dané Občanským zákoníkem §1829 odst. 1, občanského zákoníku „Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.“

7.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy má Kupující právo na vrácení poplatků na dopravu a balné.

7.7 Reklamované zboží musí být dodáno na adresu Ludmila Trtíková, Mostecká 364, budova KB, 755 01  Vsetín. Dopravu hradí Kupující.

7.8. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu poštovného v nezbytné výši v případě neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany Kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

7.9. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se zato, že věc byla vadná již při převzetí.

7.10. Na průběh řešení reklamace se může Kupující dotázat telefonicky, faxem, poštou nebo elektronickou poštou.

8. Evidence údajů a ochrana osobních dat

8.1. Provozovatel internetového obchodu www.ceska-numismatika.cz závazně prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu. Práce s  osobními daty Kupujících plně podléhá zákonným normám, zejm. Zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

9. Odpovědnost za škody a náhrada škody

9.1. Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce dle svých provozních podmínek.

10.Změna všeobecných podmínek

10.1. Prodávající je oprávněn Všeobecné podmínky měnit a doplňovat, kdy takto upravené Všeobecné podmínky s datem účinnosti zveřejní na internetové stránce www.ceska-numismatika.cz. Předchozí znění Všeobecných podmínek je přístupné na výše uvedené internetové stránce s uvedení data jejich účinnosti.

11. Rozhodné právo a příslušnost soudů

11.1. Tyto Všeobecné podmínky se řídí právním řádem České republiky.

11.2. Příslušnost soudu se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., v platném znění – občanský soudní řád.

11.3. Právní vztahy, jež zde nejsou výslovně uvedeny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12. Záruka za jakost

12.1. Na zboží, kterým jsou sběratelské potřeby jako etue, kapsle apod. je poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců.

12.2. V případě, že je na konkrétní zboží poskytována jiná, např. delší záruka, je tato skutečnost uvedena v katalogovém listu zboží.

12.3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

13. Lhůtu a způsob převzetí daňového dokladu

13.1. Daňový doklad je vystaven a doručen Kupujícímu společně s dodávkou zboží.

14. Lhůtu a způsob vracení přeplatků / platby

14.1. Platby vyplývající z obchodního styku jsou zákazníkům poukázány obvykle bezhotovostním převodem. U platby nad ekvivalent 15.000 EUR je bezhotovostní převod zákonnou podmínkou převodu.

14.2. Lhůta pro odeslání platby jsou 2 pracovní dny od vzniku právního důvodu platby.

14.3. Poplatky za provedení bezhotovostního převodu jdou v případě zahraničních plateb na účet Kupujícího.

15.Doplňující údaje

15.1. Registrace : Podnikatel zapsán u živnostenského úřadu Městského úřadu ve Vsetíně č.j. OŽÚVS/726/2010/8 
a v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka34969

15.2. Zodpovědná osoba za provoz e-shopu : Ludmila Trtíková

15.3. Provozní doba pro telefonickou komunikaci : Po - Pá, 9.00 - 16.00

15.4. Na dotazy zaslané elektronickou poštou reagujeme do 2 pracovních dnů, pokud se týkají obchodních případů.
Na všeobecné dotazy, nabídky apod. reagujeme v individuální lhůtě stanovené dle povahy korespondence

© Používáme oXyShop